Head of production

 

Vladimir Nefedov

FILMBYNEFEDOV@GMAIL.COM

+48 737 604 294

 

 

Producer

 

Natalia Dubitskaya